۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

Z13

امروزِ تو به دیروز مبدل میشود، اما ممکن است فردای تو امروز نشود.

(نوشته: Thomas Edison)

-----


۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

X12


هشتاد و هشت-----

۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

Y6

زنی دراز کشیده عریان و فیلم می بیند. در فیلم خودش در همان حالت دراز کشیده و مردی به سوی او می آید و در کنار او می خوابد. وقایع فیلم با فاصله ی زمانی کوتاهی برای زن بیرون از فیلم نیز می افتد. زن با خیال مرد درون تلویزیون ناله می کند. همان مرد بیرون تلویزیون گیج است. خودش را در وقایع داخل فیلم به یاد نمی آورد. زن اما در انتظار واقعیت نیست. واقعیت را در انتظار خود نگه داشته است.


زبانِ خراش و زبانِ چروک
بدن تحلیل ما از زندگی ست


-----

۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

X11

تکرارِ مکررات-----